فروش سیم و کابل

  • کابل آلومینیوم
  • کابل خراسان افشارنژاد
  • شرکت سیم و کابل تک

به قسمت فروش کابل های آلومینیوم خوش آمدید

در این قسمت از سایت فروش سیم و کابل و کابل شبکه به بررسی کارخانجات تولیدکننده کابل آلومینیوم میپردازیم.تولید کابل آلومینیوم تقریبا از سال 1970 شروع شد و از آغاز شروع تولید نمودار تولید افزایشی را داشته و دور از انتظار نیست که تا چند سال آینده جایگزین کابل مسی شود.

کارخانه های تولید کننده کابل آلومینیوم و کابل خودنگهدار

کابل تک
کابل آلومینیوم تک
کابل آلومینیوم
کابل آلومینیوم مسین
کابل آلومینیوم خراسان افشارنژاد
کابل آلومینیوم خراسان افشارنژاد

فروش سیم و کابل

فروش سیم و کابل