فروش سیم و کابل

سیم و کابل سیم راد سما

شركت کابل مسین

شرکت کابل مسین یکی از اولین تولیدکنندگان کابل آلومینیوم در بازار سیم و کابل کشور بود.
به طوری که طی چند سال گذشته شاهد تولید کمتر محصولات مسی توسط این شرکت هستیم.بیشتر فعالیت این شرکت اکنون در زمینه ی تولید انواع کابل های خودنگهدار و کابل آلومینیومی میباشد.

اطلاعات کابل آلومینیم و کابل خودنگهدار مسین

کابل خودنگهدار
                                                  
3x35+25/16/25
3x50+35/16/25
3x70+50/16/25
3x95+70/25/25
کابل آلومینیوم(سه و نیم رشته)
                                                  
2x10
2x16
4x10
4x16
3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120
کابل آلومینیوم(تک رشته)
                                                  
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x240
1x300
1x400
1x500